ReadyPlanet.com
ติดต่อ พร้อมสโตร์
line at
dot
dot
สินค้า หมวด PROMPT CLEAN
สินค้า หมวด PROMPT PLAS
สินค้า หมวด PROMPT TOOL
dot
dot
เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง POLO AURA75
การจัดส่งสินค้า
dot


  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


makita
น้ำยาโมซา
ผลิตภัณฑ์เวียล่า


นโยบายในการระงับข้อพิพาท

 นโยบายในการระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาท

1.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง   www.promptstore.com   จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.promptstore.com  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.promptstore.com  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดการร้องเรียนพร้อมทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อและสามารถส่งไปที่ www.promptstore.com ได้ 2 ช่องทาง คือ

 ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด

178/1 ถนนบางกระดี่  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150

 ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address :  info@promptstore.com

 

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 025475960 โทรสาร. 025475973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

 

ขอบพระคุณอย่างสูง

www.promptstore.com

 

 

 
นโยบายบริษัท

นโยบายบริษัท
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการเก็บข้อมูล
นโยบายเรื่องอีเมล์
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์